Svar til: Dialogmøder

Forsiden Fora Generel debat Dialogmøder Svar til: Dialogmøder

#5343
Kim Lindquist Christensen
Deltager
117-2707

Dialogmøderne havde stor opbakning. Mere end 100 medlemmer deltog samlet set på de to møder. Stemningen var til tider anspændt – men hele tiden konstruktiv. Det er dejligt at mærke en klub, hvor man har engagement og brænder for sagen. Tak til alle for jeres deltagelse.

1. siden seneste generalforsamling
Bestyrelsen gennemgik, hvad der har været fokus på siden sidste generalforsamling. Herunder generelle kommentarer om økonomi, medarbejdertrivsel, rollefordeling mellem medarbejdere og bestyrelse, herunder at vi fortsat har en balanceret økonomi, på trods af indtægtsudfordringer. Det er indtrykket, at forsamlingen generelt tog disse ting til efterretning.

Aktiviteterne omkring Helårs-klubben er suspenderet. Alle ressourcer anvendes på, at få banen tilbage, så vi får den bedste udgave af den. Det betyder, at vi er vendt tilbage til den oprindelige plejeplan og ikke vil gennemføre flere forsøg. Der var flere meningsudvekslinger omkring greens. Vores første prioritet er at få dem ensartede og true – og dernæst gerne lidt hurtigere. Der blev givet en række anbefalinger som bedre afstandsmarkeringer, infoaften med greenkeepere samt etablering af objektive mål for greens, som bestyrelsen og Baneudvalget tager med sig i de videre overvejelser. Derudover var der en opfordring til en kampagne for opretning af nedslagsmærker.

Bestyrelsen har arbejdet – og vil fortsat arbejde – med at “fremtidens golfer” afspejles i vores medlemstyper og dermed kontingent strukturen. De første tilpasninger, som bestyrelsen anbefaler, vil fremgå som af indkaldelsen til generalforsamlingen under forslag til vedtægtsændringer. Uden at forsamlingen tog stilling til kontingentstørrelsen i almindelighed, var der opbakning til processen og en række anbefalinger som bestyrelsen vil lade indgå i overvejelserne forud for forslaget til generalforsamlingen.

2. Organisation
Bestyrelsen gennemgik baggrunden for, at vi har stoppet samarbejdet med den tidligere manager. Begrundelsen er tidligere lagt på hjemmesiden. Vi ønsker en fremtidig profil, der er mere kommercielt fokuseret, involveret i sponsorarbejdet, markedsføring og det politisk liv. Vi er den anden største idrætsforening i kommunen og bør kunne få noget mere ud af det. Dette blev taget til efterretning.

Bestyrelsen gennemgik historikken omkring trænerne, som kort fortalt er: Begge trænere var tidligere ansat i klubben og ingen af trænerne ønskede at fortsætte den samarbejdsmodel. På den baggrund afsøgte bestyrelsen i løbet af 2016 alternative modeller. I august/september 2016 besluttede vi, at vende tilbage til retainer modellen (forpagtningsaftale). Og ud fra en helhedsbetragtning, og på baggrund af interviews med begge de daværende trænere, besluttede bestyrelsen at tilbyde Thomas Lindhardt forpagtningen af Proshop og træning. Aftalen gælder foreløbig frem til udgangen af 2019. Hvem Thomas har ansat til at supplere sig, kan bestyrelsen i princippet ikke bestemme. Thomas og Benjamin har tydeligvis ikke kunnet finde en løsning, så samarbejdet kunne fortsætte i 2018, hvilket vi alle beklager. Vi har i bestyrelsen forsøgt at finde løsninger, men forgæves. Konklusionen er, at vi naturligvis står ved den aftale, der er indgået med Thomas. Der var en meget stor meningsudveksling om dette emne – både mellem bestyrelse og deltagere og deltagerne imellem. Bestyrelsen har taget alle input til sig, og vi vil overveje, hvordan vi fremadrettet undgår at lande i en lignende situation med det fælles mål at klubben har brug for kontinuitet og stabilitet, hvis vi vil indfri målet om en klub, hvor man trives både sportsligt og socialt.

3. Øvrige emner samt bestyrelsens fokus i den kommende periode
Der var opfordring og enighed om, at de sociale aktiviteter på tværs skal styrkes, og at der skal arbejdes med en yderligere strukturering af arbejdet med nye medlemmer, så de forankres bedre i klubben, hvilket bestyrelsen vil komme med initiativer på. Herudover vil bestyrelsen fortsætte arbejdet med banen som absolut første prioritet sammen med en balanceret økonomi, og vi vil fortsætte med at tilpasse medlemstyper (og kontingent) til fremtidens golfer. Særligt omkring fastholdelsen af nye medlemmer var der flere kommentarer og idéer, som vi tager med os i det videre arbejde.

På bestyrelsens vegne,
Kim