Nyheder

Den årlige revision af alle medlemmers golfhandicap er gennemført i GolfBox. Du har modtaget en besked fra GolfBox med dit nye handicap. Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan handicaps bliver reguleret, kan du læse om det her på DGU´s hjemmeside.

Hvis du har opfyldt de krav, der stilles for at indgå i handicap revisionen er dit EGA-handicap uændret gældende. Hvis du ikke har registeret scores nok i 2019, har du mistet dit EGA-handicap og i stedet fået tildelt et Klubhandicap.

Med Klubhandicap kan du ikke deltage i Klubturneringer, Regionsgolf, Danmarksturneringen og andre officielle DGU-turneringer. Du kan selvfølgelig spille golf som du plejer i klubben, og når du har registreret det manglende antal scores bliver dit EGA-handicap genetableret.

Der var varslet nyt handicapsystem til 2020, men det blev, som du måske har læst på diverse golfmedier, udskudt til 2021. Vi og Dansk Golf Union anbefaler, at alle afleverer så mange scorekort som muligt i sæsonen 2020 for at de fremtidige handicaps bliver så retvisende som muligt. Her kan du læse mere om det nye handicapsystem i 2021.

Sekretariatet/Pia

Igen i år har vi booket 5 søndage hos Simgolf i Grøndalcentret, hvor du under hyggelige former kan møde andre medlemmer fra klubben og ‘spille på’ nogle af verdens bedste baner.

Vi har booket:

24. november, 12. januar, 2. februar, 23. februar, 15. marts

alle dage fra 14-17, Tilmelding ligger i GolfBox. 135 kr. for 3 timer.

Husk at melde dig ind i Simgolf og opnå rabat. Fortæl at du spiller i Værløse Golfklub. Vi kan max. være 20 deltagere, så derefter venteliste.

Mødested: Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, 2400 Kbh NV, kl. 14.45.

Vel mødt

Motionistudvalget

Som medlem af Værløse Golfklub kan du også gøre brug af dette favorable tilbud fra Simgolf

Her er den perfekte gave til ham eller hende, du gerne vil ramme. En komplet startpakke med alt, der skal til for at blive ”uddannet” golfspiller.

Værløse Golfklubs populære, velafprøvede introduktions program til nye golfspillere kan du købe som et gavekort i en flot gaveboks, som bliver leveret gratis til den adresse, du vælger, i løbet af 1-3 dage.

Startpakken indeholder:

– 5 individuelle træningslektioner med en af klubbens trænere

– Gratis fællestræning med andre nye golfspillere

– Ugentlige aktiviteter med andre nye golfspillere

– Fri adgang til klubbens træningsområder, drivingrange og par3 bane inklusive frie træningsbolde

– Gratis regelundervisning og undervisningsmaterialer

– 12 Værløse Golfklub logobolde

Pris for hele pakken: 2.000 kr

Læs mere og køb startpakken i webshoppen, eller kom forbi os i sekretariatet, hvor du også både kan se og købe startpakken.

Efter 19. december og indtil 22. december kan du købe pakken i Proshoppens åbningstid.

Sekretariatet/Pia

Mandag, den 18. november afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruses Skole i Farum.

Der var mødt 86 medlemmer med 14 fuldmagter, i alt var 100 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat finder du her.

 • Søren Thorsen blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning.
  To udvalgsformænd – Lene Sommer for Juniorudvalget og Eugene Spiro for Begynderudvalget – overdrog formandskabet til Erik Krzton respektive Sanne Bech. Formand Kim Christensen takkede Lene og Spiro for deres mangeårige engagement i udvalgene. Sonja Horsted fik også en påskønnelse for hendes indsats med det nye Turneringsudvalg i år.
  Vi hyldede årets ildsjæl: Erik Pedersen. Og årets udvalg: Regel- og Dommerudvalget.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde årsregnskabet 2018/19, som blev godkendt.
 • Formand Kim og Næstformand Søren Boye redegjorde kort for fremtidsplanerne, som blev gennemgået på dialog møderne, og bad generalforsamlingen om mandat til at kunne sætte projektet vedrørende indendørs træning og sammenlægning af sekretariat og proshop i gang efter nøje vurdering af de yderligere muligheder, der er kommet frem efter dialogmøderne. I budgettet for 2019/20 indgår en ekstraordinær omkostning til dette projekt på 482 tkr.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde forslag til kontingentsatser 2020 og budget for 2019/20 inklusive ovennævnte ekstraordinære omkostninger.
  Budgettet blev sendt til afstemning og godkendt af generalforsamlingen med 75 for, 22 imod og 3 blanke stemmer.
 • Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.
 • Valg af formand: Kim var på valg, modtog og fik genvalg.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Boye var på valg, og Ole ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen forslog genvalg af Søren og Wagn Erik Nørgaard som nyt medlem af bestyrelsen. Der var ingen andre kandidater.
 • Eventuelt: Et medlem havde bedt om generalforsamlingens stillingtagen til den midlertidige ordning med tilladelse af hund på banen. Dirigent Søren konstaterede, at der ved håndsoprækning var overvejende modstand mod beslutningen.

Mange tak til de frivillige hjælpere – Anne-Lise, Hanne, Svend og Carsten.

Sekretariatet/Pia

Som det fremgår af ’Formandens beretning’ i indkaldelsen til generalforsamlingen udløber forpagtningsaftalen med Ricardo og hans stab (Cana Catering) ved udgangen af indeværende år. Vi drøfter både en forlængelse med Ricardo og andre alternativer.

Som det også fremgår af beretningen, er det bestyrelsens opfattelse, at Cana havde en svag start, men samarbejdet er år for år blevet bedre, og det fungerer i dag. Vi har imidlertid også fulgt med i medlemmernes vurdering af caféen i Golfspilleren i Centrum, og her må vi konstatere, at der skal ske forbedringer, hvis vi skal fortsætte med den nuværende løsning. Vi har derfor også bedt Ricardo om at gøre sig overvejelser om, hvor han ser, at medlemmernes tilfredshed kan ændres i positiv retning. Samtalerne om en ændret eller ny forpagtningsaftale forløber i november, så vi forventer at kunne orientere nærmere i december. 

Hvis der er medlemmer, der – udover det, som vi kan læse i Golfspilleren i Centrum – har indspark, kan I sende dem til mig på klchristensen@hotmail.com.

På bestyrelsens vegne,

Kim Christensen

Efter ønske fra flere medlemmer har bestyrelsen besluttet, at vi foreløbigt i en forsøgsperiode tillader, at medlemmer og gæster kan have hund med på banen ved spil i private runder.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at det kan ske uden gene for andre spillere. Hunden skal være i snor, må ikke færdes på greensområderne og eventuelle efterladenskaber skal fjernes af hundens ejer med det samme.

Klubbens ordens- og etiketteregler vil blive opdateret tilsvarende.

På bestyrelsens vegne

Sekretariatet/Pia

Bestyrelsen inviterer medlemmerne til dialogmøder:

Tirsdag d. 29. oktober, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

Mandag d. 4. november, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

På generalforsamlingen i november vil vi fremlægge en femårsplan for videre udvikling af klubbens tilbud, herunder planerne for banen, bygningerne og indendørs træning. Planerne vil blive gennemgået med tilpas grundighed på selve generalforsamlingen, hvor den endelige beslutning om gennemførelse vil blive truffet.

Da planerne rækker flere år frem, og der er tale om større investeringer, vil vi gerne give alle mulighed for at sætte sig grundigt ind i det, stille spørgsmål og give sin mening tilkende allerede inden generalforsamlingen.

Derfor inviterer vi til dialogmøder begge dage med følgende agenda:

 1. Introduktion v/bestyrelsen
 2. Indendørs træning (simulatorgolf) og flytning af Sekretariat v/bestyrelsen
 3. Femårsplan for banen v/Baneudvalg

Fortsæt med at læse “Invitation til dialogmøder”