Sport- & Eliteudvalg

Morten Engedal
Formand

4248 3484

Send en mail

Flemming Johannesen

3035 4371

Send en mail

Nils Crone
Regionsgolf

Thomas Lindhardt
Headpro

2464 5218

Send en mail

Erik Krzton

4120 1148

Send en mail

Kontaktperson for Sport- og Eliteudvalget til Bestyrelsen: Sekretariatet.

Klik HER for at læse om status om målsætning 2021

Kommissorium for Sport- & Eliteudvalg

Vision og målsætning

Sport- & Eliteudvalget er et koordinerende og samlende organ for alle de sportslige aktiviteter under Dansk Golf Union og Regionsgolf, med henblik på at styrke klubbens sportslige profil og udnytte de tildelte ressource optimalt.

Derudover er det målet, at skabe elitespillere, såvel gennem en målrettet træningsindsats som ved deltagelse i individuelle turneringer. Målet er, at skabe et miljø der fastholder, udvikler og tiltrækker spillere.

Et tæt samarbejde med klubbens Juniorudvalg skal sikre at juniorafdelingen kommer til at fungere som fødekæde til eliten.

Sport- & Eliteudvalgets organisation

Bestyrelsen udpeger en formand til udvalget, der sammen med en styregruppe & pro’en udgør udvalget. Der bør være repræsentanter for Danmarksturnering og Regionsgolf i udvalget.

Sport- & Eliteudvalgets opgaver

Udvalgets arbejde sker indenfor budgettets rammer og udgør:

 • Varetagelse af klubbens eliteinteresser
 • Godkende og indstille til specialtræning af enkelte spillere
 • Koordinere træning for klubbens hold i Danmarksturneringen med klubbens træner
 • Koordinere klubbens deltagelse i Regionsgolf
 • Opstille rammer til udtagelse af klubbens hold i Danmarksturneringen og Regionsgolf Danmark
 • Afvikling af holdturneringer på hjemmebane
 • Udarbejder budgettet, planer og rapportering ifølge bestyrelsens retningslinjer

Udvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse.

Økonomi

Udvalgets formand har budgetansvaret og er tildelt beføjelser til overholdelse heraf.

 1. Prioritet – Hold i Danmarksturneringen
 2. Prioritet – Individuelle spillere
 3. Prioritet – Udvikling
 4. Prioritet – Andet

Profilering

Udvalget skal sikre, at Værløse Golfklubs medlemmer gennem klubbens kommunikationsplatforme løbende holdes orienteret om resultater og aktiviteter af betydning for udvalgets område. Synlighed omkring udvalget søges skabt gennem klubbens aktiviteter.

Danmarksturnerings-holdene

Holdene består af en bruttotrup, som udpeges af Sport- & Eliteudvalget på baggrund af pro’ens anbefalinger. Den endelige trup godkendes af udvalget.

Træner og holdkaptajn/holdleder opstiller kriterier for udtagelse af holdene.

Hvert hold skal have udpeget en holdkaptajn/holdleder, der refererer til Sport- & Eliteudvalget.

Der vil på baggrund af spillernes alder, køn, ambitioner og potentiale blive stillet krav til den enkelte spiller. Klubbens tilbud til den enkelte spiller vil afhænge af de økonomiske forudsætninger samt eksempelvis træningsindsats, talent og tilknytning til klubben.

Et særligt juniortalent kan af Sport- & Eliteudvalget besluttes optaget i voksen-elitetruppen efter nærmere aftale mellem træner og juniorleder, junioren og dennes forældre. Junioren bør fortsat deltage i individuelle junior-eliteturneringer, men kan også deltage i senior-eliteturneringer.

Regionsholdene

Sport- & Eliteudvalget tilstræber at tilmelde flest mulige hold til Regionsgolf.

Hvert hold skal have en holdleder. Denne skal tilstræbe at alle spillere spiller min. 1 match. Hvert hold har en bruttotrup på max. 12 spillere med de laveste handicaps blandt de tilmeldte.

Definition af spillertyper

Elitespiller – defineres som en person, der bruger 20-25 timer pr. uge på sin golf, har talent og som seriøst og målrettet træner. Alle andre spillere ligger under definitionen division eller region.

Divisionsspiller – defineres som en person, der bruger 5 -10 timer pr. uge på sin golf, og som målrettet træner på at spille på klubbens Danmarksturnerings-hold.

Regionsspiller – Spiller på klubbens Regionshold.

Mere information fra Sport & Eliteudvalget kan du finde under medlemsområdet.