Forretningsudvalg

Wagn Erik Nørgaard
Formand

Kontakt til Forpagtere

2229 5901

Send en mail

Søren Boye Nielsen
Næstformand

Kontakt til Chefgreenkeeper, Bane- og Regel & Dommerudvalg

2027 7734

Send en mail

Kenneth Jensen
Kasserer

Kontakt til Sekretariatet

29251563

Send en mail

Forretningsudvalget (FU) i Værløse Golfklub består af bestyrelsesformand, næstformand og kasserer. Sekretariatsleder kan deltage i møderne som referent.

Klubbens næstformand er formand for FU.

Møder i FU har udelukkende fokus på den daglige drift af VGK.

Møder i FU finder sted efter behov.

Dagsorden for FU-møder udarbejdes af sekretariatslederen i samarbejde med formanden for FU og udsendes med relevante bilag fem dage før mødet til FU’s medlemmer og til de øvrige bestyrelsesmedlemmer til orientering.

FU-møder afholdes med henblik på:

  • At yde rådgivning til den daglige ledelse (chefgreenkeeper og sekretariatsleder) i konkrete drifts spørgsmål.
  • At træffe beslutning i uopsættelige sager, som den daglige ledelse ikke kan/bør tage stilling til.
  • At behandle personalesager i klubben.
  • At følge op på, at de af bestyrelsen trufne beslutninger gennemføres.

FU-beslutninger træffes uden afstemning. I tilfælde af uenighed om en sags afgørelse, udskydes    beslutningen til næste bestyrelsesmøde. Enhver af FU behandlet sag kan af et bestyrelsesmedlem kræves sat på førstkommende bestyrelsesmødes dagsorden.

Referat fra FU-møder udarbejdes af sekretariatsleder og sendes til FU til godkendelse og til bestyrelsen til orientering senest en uge efter FU-mødets afholdelse. Formanden for FU informerer om FU-møder på førstkommende bestyrelsesmøde.

FU-sager effektueres umiddelbart efter mødet, medmindre en sag er begæret forelagt bestyrelsen.