Byggeplanerne

 • Der arbejdes stadig på sagen 22. marts 2024

  Den nye bygning
  Det er som at deltage i et langt forhindringsløb, men bestyrelsen arbejder stadig ihærdigt videre! Den fælles modtagelse med en bygning bag Proshop har til formål at danne rammerne for et endnu højere serviceniveau overfor medlemmer og gæster samt et tættere samarbejde mellem Sekretariat og Pro’er.

  Bestyrelsen har prioriteret leverandører at arbejde videre med. Det kræver dog stadig yderligere dialog med kommunen, ny byggetilladelse og endelig enighed med leverandørerne om løsningsmodeller, der ligger indenfor den økonomiske ramme.

  Bestyrelsen håber på at kunne præsentere en løsning inden sommer.

  Toiletterne i Spisehuset
  Vi kan med glæde oplyse, at toiletterne står færdigrenoveret og klar til sæsonstart.

  Svinestalden er nu tør
  Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen. Taget trænger stadig til udskiftning, men kommunen har sørget for en midlertidig presenning, imens de indhenter tilbud på at udskifte taget.

  Vi er glade for, at vi igen kan benytte bagskabe i bygningen og gå tørskoet fra svinestalden.

   

  Continue reading →
 • Andre løsningsmodeller 31. januar 2024

  Bygningen bag Proshop – fælles modtagelse

  Vi har afsluttet samarbejdet med Arkitektfirmaet AG5, og arbejder nu videre med tre alternative løsningsmodeller, som skal ligge inden for rammerne af den godkendte projektsum. Vi ser på andre materialevalg, ændringer i konstruktion mv. 

  Der er fremdrift i de øvrige bygningsforbedringer, vi har i gang:

  Renovering af cafétoiletterne i Spisehuset

  Det er sat i gang, forventes at være færdigt i februar, så vi får nyrenoverede toiletforhold i Spisehuset klar til sæsonstart.

  Taget på Svinestalden (bagskabsbygningen i forlængelse af sekretariatsbygningen)

  Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen.

  Taget trænger voldsomt til udskiftning, og er nu så hullet, at der trænger vand ind. Det er nødtørftigt lappet indtil kommunen har fået et overblik over omkostningen med at udskifte taget.

  Continue reading →
 • Rådgiveraftale opsagt 12. januar 2024

  Bestyrelsen har besluttet at stoppe samarbejdet med vores rådgiver på byggeprojektet, Arkitektfirmaet AG5. Beslutningen er truffet, da vi ikke mener, vi har fået fyldestgørende, rimelig forklaring på hvorfor tilbuddene fra tre entreprenører langt overstiger projektsummen på det byggeri, der blev skitseret og godkendt på klubbens ekstraordinære generalforsamling.

  Vi drøfter og undersøger i øjeblikket forskellige alternativer og løsningsmodeller.

  Continue reading →
 • Tilbud modtaget fra 3 entreprenører 23. november 2023

  Vi har via vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, modtaget udbudsresultatet på opførelse af en bygning bag ved Proshoppen, som skal skabe fælles modtagelse og nyt medlemsområde. Tilbud fra 3 entreprenører, som alle er væsentligt over projektsum/budget, som bestyrelsen fik mandat til at gå videre med på den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022.

  Vi har bedt AG5 om, dels at udarbejde en fyldestgørende redegørelse for forskellen mellem projektsum og tilbud, og dels at komme med forslag til ændringer i byggeriet, der kan bringe projektsummen ned.

  Hvis ikke det er muligt, går bestyrelsen ikke videre med projektet uden at inddrage medlemmerne i form af en ny ekstraordinær generalforsamling.

  Continue reading →
 • Udbuds materiale er sendt ud 3. oktober 2023

  Vores rådgiver AG5 har nu sendt udbuds materiale til 3 entreprenører, som har frist til udgangen af oktober måned til at give tilbud på byggeriet.

  Vi har separat også haft projektet med renovering af café-toiletterne sendt i udbud. De tilbud vi har modtaget, har været alt for høje, så vi har besluttet at undersøge mulighederne for en mindre renovering i løbet af efteråret/vinteren.

  Continue reading →
 • Udbuds materiale på vej 1. september 2023

  Udarbejdelse af udbuds materiale på den nye bygning er nu oppe i gear efter sommerferien. Vi forventer det er klart medio september, hvorefter selve udbudsforretningen vil gå igang.

  Continue reading →
 • Nu kan vi komme i gang! 1. juni 2023

  Efter næsten 1 års anstrengelser har vi endelig modtaget byggetilladelse fra Furesø kommune. Så nu er det os selv, der sidder ved rattet, og vores rådgiver Arkitektfirmaet AG5 er i gang med at udarbejde ny tidsplan og færdiggøre udbudsmaterialet. Projektgruppen kan således også komme videre med finansieringsmulighederne og ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden.

  Byggetilladelsen ligger her i sin fulde længde

  Continue reading →
 • Byggeplanerne 2022/23 25. april 2023

  Her er en kort opdatering på, hvad der sker med de forskellige bygningsforbedringer, vi har i gang.

  Den nye bygning

  Dansk Handicap Forbund har meddelt kommunen, at de ikke vil modsætte sig beslutningen, hvis kommunen vælger at imødekomme vores ansøgning om dispensation. Et handicaptoilet, som vi tidligere har redegjort for, der ikke er behov for i den nye bygning. Vi har et i caféen, der hvor behovet er.

  Afgørelsen, om hvorvidt vi skal opføre et handicap-toilet i den nye bygning, afventer nu en politisk beslutning fra Furesø Kommune den 9. maj.

  Cafétoiletterne

  Alle tre toiletter trænger til en gennemgribende renovering. Det fik vi tilbud på fra to leverandører i løbet af vinteren. Tilbud, som gjorde, at vi efterfølgende besluttede at lade vores rådgiver på den nye bygning – AG5 udarbejde et forslag, der tids- og materialemæssigt vil hænge sammen med toiletterne i den nye bygning.

  Det indebærer, at renoveringen ikke, som håbet, bliver gennemført til denne sæson, men først kan igangsættes efter sæsonafslutning. Som flere har ønsket, opsætter vi ny folie på vinduerne til handicaptoilettet.

  Caféen

  Mødelokale på 1. sal er inddraget til serveringsområde for at imødekomme ønske om mere plads ovenpå.

  Indtil ny bygning står færdig afholdes udvalgsmøder primært i lokalet bag sekretariatet.

  Udslagshuset

  Er færdiggjort indvendigt, porte isat, så det er i fuld drift både til indendørs træning og udendørs mod range.

  Udendørs mangler vi at få huset malet op.

  Starterhuset

  Er flyttet ned ved 1. tee. Det skal renoveres og males. Det går vicevært Kent i gang med de kommende uger.

  Huset skal efterfølgende også males. Informationsskærm er bestilt, den bliver sat op, så snart vi får den leveret.

  Buggyskure

  De gamle buggyskure er blevet rettet op og beklædt med nyt træ. Skurene skal også males, så de får samme udseende som de nye buggyskure.

  Continue reading →
 • Høring hos Dansk Handicap Forbund 17. februar 2023

  Seneste bulletin fra kommunen er, at nu er sagen sendt til høring i Dansk Handicap Forbund. Årsagen er, at vi har søgt om dispensation for et HCP-toilet i den nye bygning, da vi i forvejen har HCP faciliteter i Caféen.

  Ifølge vores arkitekt er det kommunens forvaltning, der afgør om en eventuel indsigelse fra Dansk Handicap Forbund skal respekteres, eller de stiller sig tilfreds med den foreslåede løsning. Høringen hos Dansk Handicap Forbund varer 2 uger.

  Continue reading →
 • Endelig byggetilladelse er forsinket 30. januar 2023

  Vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, har rykket Furesø Kommune for den manglende del af godkendelsen af vores byggeansøgning, som arkitektfirmaet sendte ind i juni 2022. Pga. travlhed hos byggesagsbehandleren har de ikke haft tid til at se på den. Vi er stillet i udsigt, at vi får svar tilbage indenfor de næste uger.

  Continue reading →
 • Begge simulatorer er i drift i udslagshuset 16. januar 2023

  Ombygningen er nu klar til, at vi også kan flytte simulatoren fra check in området ned i udslagshuset, så begge simulatorer er i drift i de nye indendørs faciliteter i udslagshuset. Pladsen i check in kan fremover også bookes udenfor sekretariatets åbningstid som en “alm.” indendørs træningsmåtte.

  Continue reading →
 • Golfsimulator 2 er nu i drift 11. januar 2023

  Vores projekt med at renovere og ombygge udslagshuset til indendørs træning er nu så langt fremme, at vi kan tage den ene plads i brug, således at vi nu har Simulator 1 i check in rummet (indtil den også flyttes ned i udslagshuset) og Simulator 2 i udslagshuset.

  Continue reading →
 • Landzonetilladelse 28. november 2022

  Vi har i dag modtaget landzonetilladelse til vores byggeri. Sidste udestående er selve byggetilladelsen. Furesø kommune mener den bør være klar om 2-4 uger, så vi, i alt fald efter nytår, kan sætte udbudsmaterialet i gang. Projektet er blevet forsinket 2-3 måneder i den kommunale proces med godkendelse af lejeforlængelse og byggeansøgning.

  Continue reading →
 • Landzonetilladelse og forurening 18. november 2022

  Vi har i denne uge fået besked om, at vores byggetilladelse nu afventer landzonetilladelse. Det burde vi kunne få i løbet af 4-6 uger. Desuden har vi fået afklaret forureningsspørgsmålet med Regionen. Vi skal fjerne al jord i op til 1 meters dybde på byggefeltet, hvilket stort set vil svare til den mængde jord, der alligevel skal fjernes ifm. fundering af byggeriet. Ifølge jordbundsundersøgelserne ligger forureningen ikke dybere end ca 3/4 meter.

  Sideløbende arbejder vi som tidligere nævnt på at ombygge/renovere udslagshuset, så det kan anvendes til idendørs træning. Det projekt er begyndt at tage form.

  Continue reading →
 • Udkast til lejeforlængelse 21. oktober 2022

  Vi har modtaget Furesø Kommunes tillæg til vores lejeaftale, med forlængelse til år 2053 med uændrede vilkår for lejeudgiften frem til det oprindelig udløb i år 2043. Vi afventer nu regionens afgørelse på forureningen og byggetilladelsen inklusive landzone godkendelsen for at kunne komme i gang.

  Continue reading →
 • Status på lejemål, forurening og byggesag 10. oktober 2022

  Forlængelse af lejemål og afklaring på forurening

  Lejeforlængelsen blev vedtaget i Furesø Kommunes Økonomiudvalg på mødet i september. Vi afventer den konkrete aftaletekst, men er informeret om, at der ikke som tidligere foreslået vil ske ændringer i lejen i resten af løbetiden for den oprindelige aftale. Til den tid kan kommunen foreslå en alternativ metode til fastsættelse af lejen for området. Desuden skal Værløse Golfklub selv betale for oprensning af forurenet jord, samt vedligeholde og eventuelt udbygge miljømæssige tiltag på området.

  Byggetilladelse

  Byggesagen ligger fortsat til behandling i kommunen, men vi forventer, at der med politikernes tilsagn om forlængelse af vores lejemål frem til 2054 kommer skred i sagen. I mellemtiden undersøger vi omfanget af jordforureningen, der forventes at være overskuelig.

  Hvad sker der så nu?

  Vi kører på med at indsamle nye jordprøver og få et overblik over de faglige og økonomiske konsekvenser af at få forureningen behandlet korrekt.

  Byggeriets opstart er udsat i forhold til vores oprindelige tidsplan. Vi vil ikke vil igangsætte ombygningen af Vestfløjen før byggetilladelse mv. er på plads. Derfor overvejer vi alternative muligheder for opsætning af Trackman til indendørs træning, som kan igangsættes uden krav om byggetilladelse. Konkret er vi ved at undersøge mulighederne for at tilpasse og udnytte det eksisterende udslagshus.

  Continue reading →
 • Vi venter afklaring fra kommunen på tre punkter 8. september 2022

  Efter vi afleverede ansøgning om byggetilladelse til kommunen som planlagt, den 10. juni, er vi i en situation, hvor vi ikke selv er herre over fremdriften i projektet. Der er 3 udeståender til afklaring, der alle hænger på, at der skal træffes beslutninger i kommunen:

  1. Politikernes stillingtagen til lejeforlængelsen, som fejlagtigt ikke kom på Økonomiudvalgets møde i maj, men først blev behandlet på mødet i juni, hvor der blev gjort indsigelser mod oplægget fra Enhedslisten samt socialdemokraterne i udvalget. Forvaltningen blev sendt tilbage for mere specifikt at belyse bl.a. økonomien i forslaget. Det nye oplæg var berammet til behandling på mødet i august, men blev udskudt til mødet i september.
  2. Kommunens beslutning om ansvar for, og hvad der skal ske med den lettere forurening, der blev konstateret i jordprøverne bag Proshoppen, hvor den nye bygning skal placeres. Kommunen skal tage stilling til, hvad der skal ske med forureningen samt få dette godkendt i Regionen. Det er kommunens jord, da vi bygger på lejet grund.
  3. Ansøgning om byggetilladelse. Vores arkitekt, AG5, har intet hørt fra kommunen siden ansøgningen blev afleveret i juni måned.

  Der er således lige nu gået politik i sagen. Vi vender tilbage, forhåbentligt med gode nyheder, i slutningen af september.

  Continue reading →
 • Forlængelse af lejemålet trækker ud 8. juli 2022

  Vores samarbejdspartner, Arkitektfirmaet AG5 indsendte som planlagt vores byggeansøgning til Furesø Kommune i starten af juni.

  Vi havde forventet, at lejeforlængelsen, som tidligere nævnt herunder var kommet på plads nu, men et flertal i Furesø Kommunes Økonomiudvalg ønskede på mødet i juni yderligere oplysninger, før de vil tage stilling til forvaltningens indstilling til forlængelse af lejemålet.

  Vi må afvente beslutningerne på deres kommende møde i august. Det kan desværre komme til at påvirke vores tidsplan for byggeriet.

  Continue reading →
 • Statusmøde med arkitekt 23. maj 2022

  Sideløbende med processen med at forlænge lejemålet hos Furesø Kommune arbejder vores arkitektfirma AG5 med at gøre byggeansøgningen klar.

  Ansøgningen er planlagt indsendt til kommunen den 10. juni. Projektgruppen havde i dag statusmøde med arkitekterne Martin og Camilla. Elementopbygning og forskellige materiale muligheder blev drøftet.

  Jordbundsanalyserne, som vi har fået rapport på, giver ikke anledning til bemærkninger.

  Continue reading →
 • Jordbundsundersøgelse 26. april 2022

  Mandag-tirsdag den 9.-10. maj vil I opleve de første fysiske tegn på, at vi er i gang med byggeriet. 

  Firmaet Franck Miljø- & Geoteknik AS foretager jordbundsundersøgelser, der skal afklare de geotekniske forhold på arealet, hvor den nye bygning skal opføres.

  Det kan give lidt gener på bagsiden af Proshoppen.

  Continue reading →
 • Forlængelse af lejemålet 8. april 2022

  Furesø kommune har fremsendt udkast til forlængelse af lejemålet for banen og grunden, hvor vores bygninger ligger på. Den oprindelige lejekontrakt udløber i 2043, den er i udkastet forlænget til 2053. Formelt skal den nye aftale godkendes af kommunens økonomiudvalg på deres førstkommende møde den 19. maj.

  Update: Pga. en misforståelse kom vores lejemål ikke på Økonomiudvalgets dagsorden i maj måned, men først på næste møde den 22. juni.

  Vores arkitekt Martin Løkkegaard fra Ag5 arbejder sideløbende med at gøre ansøgning om byggetilladelse klar.

  Continue reading →
 • Den fjerde fløj er fundet 16. marts 2022

  Ifølge lokalplanen for det område klubbens bygninger ligger på må vi maksimalt opføre et antal kvm, så det samlede antal bygnings kvm holder sig indenfor det antal kvm den oprindelige gård på Christianshøj omfattede.

  Det blev lidt af en stifinder opgave, da vi ikke havde nogle tegninger liggende af den oprindelige gård, hvor der engang var en fjerde længe, altså Nordfløjen. Der hvor der i dag er en flot udsigt fra terrassen udover arealet på den anden side af Christianshøjvej.

  Det lykkedes Søren Hansen ved hjælp af Det Kongelige Biblioteks arkiver, at finde billeder af gården inklusive den fjerde fløj – Nordfløjen – som det viser sig var på flere kvm end det nye byggeri, vi ønsker at opføre. Så det bliver ikke en begrænsning for planerne.

  Her kan du se, hvad Søren ellers fandt i Det Kgl. Biblioteks arkiver

  Continue reading →
 • Møde med Furesø kommune 15. marts 2022

  Furesø Kommune, repræsenteret ved 4 personer, projektgruppen og arkitekt deltog i møde i klubben, hvor vi fremlagde vores planer for byggeriet og yderligere drøftede klubbens lejemål (vi ejer bygningerne, som ligger på Furesø Kommunes grund) samt ejerforholdet på Svinestalden, som er den eneste bygning, vi ikke ejer.

  Kommunens ansvarlige medarbejdere var umiddelbart positivt indstillet både overfor en forlængelse af lejemålet og selve byggeplanerne. De vender tilbage med oplæg på lejemålsforlængelse, som er en forudsætning for at igangsætte ansøgning om byggetilladelse.

  Continue reading →
 • Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 27. januar 2022

  Torsdag aften den 27. januar møde 94 medlemmer op med 48 fuldmagter, i alt var altså 142 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens indstilling til opførelse af en ny bygning, der skal skabe plads til yderligere indendørs træningsfaciliteter og fælles modtagelse/reception.

  Her er et kort referat. Det fulde referat ligger her.

  Continue reading →
 • Ekstraordinær generalforsamling 17. januar 2022

  Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling

  den 27. januar 2022, kl. 19.00 i GALAKSEN, Bymidten 48, 3500 Værløse

  Eneste punkt på dagsordenen er præsentation og godkendelse af byggeplanerne, der skal skabe mere plads til indendørs faciliteter og fælles modtagelse/reception.

  Du kan se den fulde indkaldelse inkl. bilag her

  Continue reading →
Læs mere