Vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, har rykket Furesø Kommune for den manglende del af godkendelsen af vores byggeansøgning, som arkitektfirmaet sendte ind i juni 2022. Pga. travlhed hos byggesagsbehandleren har de ikke haft tid til at se på den. Vi er stillet i udsigt, at vi får svar tilbage indenfor de næste uger.

Ombygningen er nu klar til, at vi også kan flytte simulatoren fra check in området ned i udslagshuset, så begge simulatorer er i drift i de nye indendørs faciliteter i udslagshuset. Pladsen i check in kan fremover også bookes udenfor sekretariatets åbningstid som en “alm.” indendørs træningsmåtte.

Vores projekt med at renovere og ombygge udslagshuset til indendørs træning er nu så langt fremme, at vi kan tage den ene plads i brug, således at vi nu har Simulator 1 i check in rummet (indtil den også flyttes ned i udslagshuset) og Simulator 2 i udslagshuset.

Vi har i dag modtaget landzonetilladelse til vores byggeri. Sidste udestående er selve byggetilladelsen. Furesø kommune mener den bør være klar om 2-4 uger, så vi, i alt fald efter nytår, kan sætte udbudsmaterialet i gang. Projektet er blevet forsinket 2-3 måneder i den kommunale proces med godkendelse af lejeforlængelse og byggeansøgning.

Vi har i denne uge fået besked om, at vores byggetilladelse nu afventer landzonetilladelse. Det burde vi kunne få i løbet af 4-6 uger. Desuden har vi fået afklaret forureningsspørgsmålet med Regionen. Vi skal fjerne al jord i op til 1 meters dybde på byggefeltet, hvilket stort set vil svare til den mængde jord, der alligevel skal fjernes ifm. fundering af byggeriet. Ifølge jordbundsundersøgelserne ligger forureningen ikke dybere end ca 3/4 meter.

Sideløbende arbejder vi som tidligere nævnt på at ombygge/renovere udslagshuset, så det kan anvendes til idendørs træning. Det projekt er begyndt at tage form.

Vi har modtaget Furesø Kommunes tillæg til vores lejeaftale, med forlængelse til år 2053 med uændrede vilkår for lejeudgiften frem til det oprindelig udløb i år 2043. Vi afventer nu regionens afgørelse på forureningen og byggetilladelsen inklusive landzone godkendelsen for at kunne komme i gang.

Forlængelse af lejemål og afklaring på forurening

Lejeforlængelsen blev vedtaget i Furesø Kommunes Økonomiudvalg på mødet i september. Vi afventer den konkrete aftaletekst, men er informeret om, at der ikke som tidligere foreslået vil ske ændringer i lejen i resten af løbetiden for den oprindelige aftale. Til den tid kan kommunen foreslå en alternativ metode til fastsættelse af lejen for området. Desuden skal Værløse Golfklub selv betale for oprensning af forurenet jord, samt vedligeholde og eventuelt udbygge miljømæssige tiltag på området.

Byggetilladelse

Byggesagen ligger fortsat til behandling i kommunen, men vi forventer, at der med politikernes tilsagn om forlængelse af vores lejemål frem til 2054 kommer skred i sagen. I mellemtiden undersøger vi omfanget af jordforureningen, der forventes at være overskuelig.

Hvad sker der så nu?

Vi kører på med at indsamle nye jordprøver og få et overblik over de faglige og økonomiske konsekvenser af at få forureningen behandlet korrekt.

Byggeriets opstart er udsat i forhold til vores oprindelige tidsplan. Vi vil ikke vil igangsætte ombygningen af Vestfløjen før byggetilladelse mv. er på plads. Derfor overvejer vi alternative muligheder for opsætning af Trackman til indendørs træning, som kan igangsættes uden krav om byggetilladelse. Konkret er vi ved at undersøge mulighederne for at tilpasse og udnytte det eksisterende udslagshus.

Efter vi afleverede ansøgning om byggetilladelse til kommunen som planlagt, den 10. juni, er vi i en situation, hvor vi ikke selv er herre over fremdriften i projektet. Der er 3 udeståender til afklaring, der alle hænger på, at der skal træffes beslutninger i kommunen:

  1. Politikernes stillingtagen til lejeforlængelsen, som fejlagtigt ikke kom på Økonomiudvalgets møde i maj, men først blev behandlet på mødet i juni, hvor der blev gjort indsigelser mod oplægget fra Enhedslisten samt socialdemokraterne i udvalget. Forvaltningen blev sendt tilbage for mere specifikt at belyse bl.a. økonomien i forslaget. Det nye oplæg var berammet til behandling på mødet i august, men blev udskudt til mødet i september.
  2. Kommunens beslutning om ansvar for, og hvad der skal ske med den lettere forurening, der blev konstateret i jordprøverne bag Proshoppen, hvor den nye bygning skal placeres. Kommunen skal tage stilling til, hvad der skal ske med forureningen samt få dette godkendt i Regionen. Det er kommunens jord, da vi bygger på lejet grund.
  3. Ansøgning om byggetilladelse. Vores arkitekt, AG5, har intet hørt fra kommunen siden ansøgningen blev afleveret i juni måned.

Der er således lige nu gået politik i sagen. Vi vender tilbage, forhåbentligt med gode nyheder, i slutningen af september.

Vores samarbejdspartner, Arkitektfirmaet AG5 indsendte som planlagt vores byggeansøgning til Furesø Kommune i starten af juni.

Vi havde forventet, at lejeforlængelsen, som tidligere nævnt herunder var kommet på plads nu, men et flertal i Furesø Kommunes Økonomiudvalg ønskede på mødet i juni yderligere oplysninger, før de vil tage stilling til forvaltningens indstilling til forlængelse af lejemålet.

Vi må afvente beslutningerne på deres kommende møde i august. Det kan desværre komme til at påvirke vores tidsplan for byggeriet.

Sideløbende med processen med at forlænge lejemålet hos Furesø Kommune arbejder vores arkitektfirma AG5 med at gøre byggeansøgningen klar.

Ansøgningen er planlagt indsendt til kommunen den 10. juni. Projektgruppen havde i dag statusmøde med arkitekterne Martin og Camilla. Elementopbygning og forskellige materiale muligheder blev drøftet.

Jordbundsanalyserne, som vi har fået rapport på, giver ikke anledning til bemærkninger.