Bygningen bag Proshop – fælles modtagelse

Vi har afsluttet samarbejdet med Arkitektfirmaet AG5, og arbejder nu videre med tre alternative løsningsmodeller, som skal ligge inden for rammerne af den godkendte projektsum. Vi ser på andre materialevalg, ændringer i konstruktion mv. 

Der er fremdrift i de øvrige bygningsforbedringer, vi har i gang:

Renovering af cafétoiletterne i Spisehuset

Det er sat i gang, forventes at være færdigt i februar, så vi får nyrenoverede toiletforhold i Spisehuset klar til sæsonstart.

Taget på Svinestalden (bagskabsbygningen i forlængelse af sekretariatsbygningen)

Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen.

Taget trænger voldsomt til udskiftning, og er nu så hullet, at der trænger vand ind. Det er nødtørftigt lappet indtil kommunen har fået et overblik over omkostningen med at udskifte taget.

Bestyrelsen har besluttet at stoppe samarbejdet med vores rådgiver på byggeprojektet, Arkitektfirmaet AG5. Beslutningen er truffet, da vi ikke mener, vi har fået fyldestgørende, rimelig forklaring på hvorfor tilbuddene fra tre entreprenører langt overstiger projektsummen på det byggeri, der blev skitseret og godkendt på klubbens ekstraordinære generalforsamling.

Vi drøfter og undersøger i øjeblikket forskellige alternativer og løsningsmodeller.

Vi har via vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, modtaget udbudsresultatet på opførelse af en bygning bag ved Proshoppen, som skal skabe fælles modtagelse og nyt medlemsområde. Tilbud fra 3 entreprenører, som alle er væsentligt over projektsum/budget, som bestyrelsen fik mandat til at gå videre med på den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022.

Vi har bedt AG5 om, dels at udarbejde en fyldestgørende redegørelse for forskellen mellem projektsum og tilbud, og dels at komme med forslag til ændringer i byggeriet, der kan bringe projektsummen ned.

Hvis ikke det er muligt, går bestyrelsen ikke videre med projektet uden at inddrage medlemmerne i form af en ny ekstraordinær generalforsamling.

Vores rådgiver AG5 har nu sendt udbuds materiale til 3 entreprenører, som har frist til udgangen af oktober måned til at give tilbud på byggeriet.

Vi har separat også haft projektet med renovering af café-toiletterne sendt i udbud. De tilbud vi har modtaget, har været alt for høje, så vi har besluttet at undersøge mulighederne for en mindre renovering i løbet af efteråret/vinteren.

Efter næsten 1 års anstrengelser har vi endelig modtaget byggetilladelse fra Furesø kommune. Så nu er det os selv, der sidder ved rattet, og vores rådgiver Arkitektfirmaet AG5 er i gang med at udarbejde ny tidsplan og færdiggøre udbudsmaterialet. Projektgruppen kan således også komme videre med finansieringsmulighederne og ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden.

Byggetilladelsen ligger her i sin fulde længde

Her er en kort opdatering på, hvad der sker med de forskellige bygningsforbedringer, vi har i gang.

Den nye bygning

Dansk Handicap Forbund har meddelt kommunen, at de ikke vil modsætte sig beslutningen, hvis kommunen vælger at imødekomme vores ansøgning om dispensation. Et handicaptoilet, som vi tidligere har redegjort for, der ikke er behov for i den nye bygning. Vi har et i caféen, der hvor behovet er.

Afgørelsen, om hvorvidt vi skal opføre et handicap-toilet i den nye bygning, afventer nu en politisk beslutning fra Furesø Kommune den 9. maj.

Cafétoiletterne

Alle tre toiletter trænger til en gennemgribende renovering. Det fik vi tilbud på fra to leverandører i løbet af vinteren. Tilbud, som gjorde, at vi efterfølgende besluttede at lade vores rådgiver på den nye bygning – AG5 udarbejde et forslag, der tids- og materialemæssigt vil hænge sammen med toiletterne i den nye bygning.

Det indebærer, at renoveringen ikke, som håbet, bliver gennemført til denne sæson, men først kan igangsættes efter sæsonafslutning. Som flere har ønsket, opsætter vi ny folie på vinduerne til handicaptoilettet.

Caféen

Mødelokale på 1. sal er inddraget til serveringsområde for at imødekomme ønske om mere plads ovenpå.

Indtil ny bygning står færdig afholdes udvalgsmøder primært i lokalet bag sekretariatet.

Udslagshuset

Er færdiggjort indvendigt, porte isat, så det er i fuld drift både til indendørs træning og udendørs mod range.

Udendørs mangler vi at få huset malet op.

Starterhuset

Er flyttet ned ved 1. tee. Det skal renoveres og males. Det går vicevært Kent i gang med de kommende uger.

Huset skal efterfølgende også males. Informationsskærm er bestilt, den bliver sat op, så snart vi får den leveret.

Buggyskure

De gamle buggyskure er blevet rettet op og beklædt med nyt træ. Skurene skal også males, så de får samme udseende som de nye buggyskure.

Seneste bulletin fra kommunen er, at nu er sagen sendt til høring i Dansk Handicap Forbund. Årsagen er, at vi har søgt om dispensation for et HCP-toilet i den nye bygning, da vi i forvejen har HCP faciliteter i Caféen.

Ifølge vores arkitekt er det kommunens forvaltning, der afgør om en eventuel indsigelse fra Dansk Handicap Forbund skal respekteres, eller de stiller sig tilfreds med den foreslåede løsning. Høringen hos Dansk Handicap Forbund varer 2 uger.

Vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, har rykket Furesø Kommune for den manglende del af godkendelsen af vores byggeansøgning, som arkitektfirmaet sendte ind i juni 2022. Pga. travlhed hos byggesagsbehandleren har de ikke haft tid til at se på den. Vi er stillet i udsigt, at vi får svar tilbage indenfor de næste uger.

Ombygningen er nu klar til, at vi også kan flytte simulatoren fra check in området ned i udslagshuset, så begge simulatorer er i drift i de nye indendørs faciliteter i udslagshuset. Pladsen i check in kan fremover også bookes udenfor sekretariatets åbningstid som en “alm.” indendørs træningsmåtte.