Miljøudvalg – Bæredygtighed og Biodiversitet

Søren Boye Nielsen
Næstformand

Kontakt til Chefgreenkeeper, Bane- og Regel & Dommerudvalg

2027 7734

Send en mail

Martin Hjort
Chefgreenkeeper

2898 7647

Send en mail

Maja Bøhn
Sekretariatsleder

2898 7649

Send en mail

Hasse Bonde Rasmussen

2695 6606

Send en mail

Peter Bonne Eriksen

Send en mail

 

Kommissorium
Kontaktperson for Miljøudvalg til Bestyrelsen: Næstformand Søren Boye Nielsen

Formål og Mål:
Udvalgets hovedopgave er:

  1. at sikre fokus på bæredygtige tiltag i driften af Værløse Golfklub, på såvel banen som på bygninger og maskinpark, igennem råd og vejledning af klubbens øvrige udvalg og ansatte.
  2. at kommunikere med myndigheder, kommune og lokalsamfund om tiltag i VGK til fremme af
    bæredygtighed og biodiversitet.
  3. løbende at udarbejde og vedligeholde en løbende 3-års plan for udvalgets arbejde
  4. at samarbejde med DGU om fremme af bæredygtig klubdrift indenfor golfsporten i Danmark

Organisation:
Udvalgets arbejde ledes af en formand valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af 3-5 medlemmer inkl. Chefgreenkeeper og evt. Sekretariatsleder.

Driftsmæssige & Udviklingsmæssige opgaver:
At bistå Baneudvalget og Chefgreenkeepers arbejde for bæredygtig drift og bæredygtige udviklingstiltag, herunder medvirke til at fremme dyre- og planteliv på golfklubbens arealer.

At rådgive omkring tiltag til fremme af biodiversiteten på banen, herunder overvåge miljøzoner og med-virke til registrering af arter og planter.

At bistå klubbens ansatte med et balanceret fokus på miljørigtig drift, herunder anvendelse af fossil vs. eldrevne maskiner og opvarmningskilder mv.

At medvirke til kortlægning og evaluering af alternative energikilder, med fokus på værdiskabende tiltag for klubbens medlemmer og lokalsamfund, samt balancerede bundlinjer, såvel bæredygtige, sociale som driftsmæssige.

Medvirke til at sikre identificering og vurdering af lovgivningsmæssige krav og konsekvenser for golfbanen-lægget tilstrækkelig tidligt til, at planlægning af sunde driftstiltag kan iværksættes samt en meningsfyldt dialog med myndighederne kan gennemføres.

Medvirke til åben og informerende dialog med medlemmer, naboer og interessenter igennem, de for klubben til rådighed værende, kommunikations kanaler.

At tilbyde sparring og samarbejde med klubbens øvrige udvalg.

Budgetansvar:
Formanden har over for Bestyrelsen ansvaret for budgettets overholdelse. Udvalget indstiller hvert år, til bestyrelsen, ønsket om en budgetramme, herunder planlagte tiltag med tilhørende omkostninger.

Reference:
Miljøudvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse.

Kontaktflader:
Klubbens ansatte, Baneudvalg og alle øvrige udvalg, Myndigheder, Lokalområde & DGU