Turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser for Værløse Golfklub 2022

•Kan ændres af individuelle turneringsbetingelser for de enkelte turneringer.
•En turnering kan aflyses ved færre end 40 tilmeldte spillere.
•Vi forbeholder os ret til at ændre i præmierækker. Ved færre end 30 spillere: Én række.

Alle turneringer gennemføres efter de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler. Gældende er tillige de lokale regler der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra Bestyrelsen.

Deltagere: Med mindre det specifikt fremgår af betingelserne, er turneringer kun åbne for aktive medlemmer af VÆRLØSE GOLFKLUB med National Spilleret og max handicapindex på 48. Der kan være turneringer, hvor der tildeles spillehandicap svarende til handicap 36 for spillere med handicapindex højere end 36. Dette vil fremgå af turneringsbetingelserne under den enkelte turnering i GolfBox. Hverdagsmedlemmer, der deltager i klubturneringer weekends og helligdage, skal foruden turneringsfee betale greenfee i henhold til gældende regler, med undtagelse af klubmesterskaberne. I klubmesterskaber må kun deltage spillere der, i henhold til reglerne for klubskifte, har Værløse Golfklub som hjemmeklub, og som har et National Spilleret. Juniorer kan deltage i turneringer.

Tilmelding: Turneringsbetingelser mv. kan ses på GolfBox. Tilmelding skal ske online via GolfBox. Tilmelding udløber senest kl. 12.00 tre dage før turneringen.

Deltagerbegrænsning: Ved begrænsning i deltagerantal udgår de sidst tilmeldte. I mesterskaber dog tilmeldte med de højeste handicap.

Betaling: Turneringsfee betales ved online tilmelding. Der kan kun benyttes Dankort og Visa/Dankort. Beløbet trækkes reelt på sidste tilmeldingsdag. Turneringsfee varierer.

Framelding: Framelding INDEN tilmeldingsfristens udløb kan ske i GolfBox. Turneringsfee vil ikke blive trukket.

Afbud: Afbud EFTER tilmeldingsfristens udløb kan kun ske direkte til turneringsleder på det telefonnummer, der er angivet i GolfBox under den enkelte turnering. Her kan “lægges besked” eller sendes SMS. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee. Evt. indbetaling til Café refunderes kun såfremt pladsen overtages af en anden spiller. Manglende afbud betragtes som udeblivelse.

Startliste: Liste med starttider ses på GolfBox. Starttiden for den enkelte spiller sendes per e-mail til alle deltagere, så snart den er lavet.

Udeblivelse fra turneringen: Ved udeblivelse uden afbud idømmes én turneringsdags karantæne i hjemmeklubben uden særskilt varsel. I gentagelsestilfælde kan karantænen udvides til flere turneringsdage.

Spilleren trækker sig under en turnering: Hvis spilleren trækker sig under en turnering eller før en enkelt runde i en turnering, sidestilles dette med udeblivelse. Formildende omstændigheder (sygdom, ulykker og lign.) kan accepteres.

Afbrydelse af spillet: Med henvisning til Golfreglerne for Kommitéen §6E suspenderer turneringskomiteen spillet ved at udsende følgende signal fra Klubhuset med et kompressorhorn:

Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Én lang hyletone fra sirenen.

Afbrydelse af spillet: 3 på hinanden følgende hyletoner (af hver ca. 2-3 sekunders varighed), som gentages.

Genoptagelse af spillet: 2 korte (af hver højst ½ sekunds varighed), som gentages.

Aflevering af scorekort: Scorekort afleveres i overensstemmelse med golfreglernes §3.3 uden for turneringslederrummet i grå kasse markeret til scorekort eller efter anvisning fra turneringsledelsen, hurtigst muligt efter runden.

Handicapregulering: Handicapregulering finder sted i henhold til handicapreglerne.

Resultatudregning ved lige: Stableford – start fra hul 1: Bedste score på sidste 36-18-9-6-3-1 huller. Hvis stadig lige: lodtrækning. Start fra flere eller alle huller i en 18 hullers turnering: Bedste score på banens sidste 9-6-3-1 huller. Hvis stadig lige: lodtrækning.

Præmieoverrækkelse: Præmieoverrækkelse finder sted ca. en halv time efter turneringens afslutning med mindre andet er angivet i turneringsbetingelserne for turneringen. Præmiemodtagere skal være personligt til stede ved præmieoverrækkelsen for at modtage præmie (mindst en spiller i parturneringer og mindst 2 i holdturneringer), medmindre andet er aftalt med turneringsledelsen inden turneringens start. Som udgangspunkt er der præmier for hver 8. tilmeldte.

Præmier: Klappepræmier kan vindes af alle deltagere. Den samlede præmieværdi inkl. klappe-præmier må ikke overstige kr. 6.500 for en amatørgolfspiller. Skulle der til en turnering være modtaget sponsorater/gaver, hvis værdi skønnes at kunne give problemer for en vinder, vil det blive annonceret særskilt i turneringsbetingelserne. I et sådant tilfælde vil der ske lodtrækning om disse sponsorater/gaver blandt samtlige tilstedeværende i klubhuset. Dette i henhold til ”Decisions on the Rules of Amateur Status” afsnit 3-2a/13.

Turneringsudvalget

Februar 2022