Turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser for Værløse Golfklub 2023

Nedenstående turneringsbetingelser gælder generelt for turneringer i Værløse Golfklub. I enkelte tilfælde kan der være afvigelser og de vil så fremgå ved turneringen i GolfBox

En turnering kan aflyses ved færre end 40 tilmeldte spillere.
Vi forbeholder os ret til at ændre i præmierækker. Endelige præmierækker fastsættes efter tilmeldingsfrist og inden spillestart.

Alle turneringer gennemføres efter de af “The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” gældende regler. Gældende er tillige de lokale regler der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra Bestyrelsen.

Deltagere: Med mindre det specifikt fremgår af betingelserne, er turneringer kun åbne for medlemmer af Værløse Golfklub med National Spilleret og max handicapindex på 48. Der kan være turneringer, hvor der tildeles spillehandicap svarende til handicap 36 for spillere med handicapindex højere end 36. Dette vil fremgå af turneringsbetingelserne under den enkelte turnering i GolfBox.
Hverdagsmedlemmer, der deltager i klubturneringer der afvikles i weekends og helligedage, skal foruden turneringsfee betale greenfee i henhold til gældende regler. I klubsmesterskaber må kun deltage fuldtidsmedlemmer der, i henhold til reglerne for klubskifte, har Værløse Golfklub som hjemmeklub, og som har National Spilleret.

Juniorer kan deltage i turneringer.

Tilmelding: Turneringsbetingelser gældende for den enkelte turnering ses på GolfBox. Tilmelding skal ske online via GolfBox. Tilmelding udløber kl. 12:00 tre dage før turneringen.

Deltagerbegrænsning: Ved begrænsning i deltagerantal udgår de sidst tilmeldte. I mesterskaber dog tilmeldte med de højeste handicap.

Betaling: Turneringsfee betales ved online tilmelding. Der kan benyttes MobilePay, Dankort og Visa/Dankort. Turneringsfee varierer.

Persontransport: Under en runde må en spiller eller en caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport, undtagen som godkendt af Komitéen (Turneringsledelsen). Dispensation under runden gælder kun for den pågældende spiller. Ikke caddie, partner, medspiller eller andre.

Brug af Caddie: Caddie må ikke bruges ved klubturneringer. Caddie er tilladt ved klubmesterskaber, dog må forældre ikke være caddie for eget barn, hvis denne er juniorspiller.

Betaling: Turneringsfee betales ved online tilmelding i GolfBox. Turneringsfee varierer.

Framelding: Framelding INDEN tilmeldingsfristen sker i GolfBox. Turneringsfee vil blive godtgjort.

Afbud: Afbud EFTER tilmeldingsfristens udløb kan kun ske direkte til turneringsleder på det telefonnummer, der er angivet i GolfBox under den enkelte turnering. Her sendes en SMS. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee. Eventuel indbetaling til restauranten refunderes kun såfremt pladsen overtages af en anden spiller. Manglende afbud betragtes som udeblivelse.

Startliste: Liste med starttider ses på GolfBox. Starttiden for den enkelte spiller sendes per e-mail til alle deltagere.

Udeblivelse fra turneringen: Ved udeblivelse uden afbud idømmes én turneringsdags karantæne i hjemmeklubben uden særskilt varsel. I gentagelsestilfælde kan karantænen udvides til flere turneringsdage.

Spilleren trækker sig under en turnering: Hvis spilleren trækker sig under en turnering eller før en enkelt runde i en turnering, sidestilles dette med udeblivelse. Formildende omstændigheder (sygdom, ulykker og lign.) kan accepteres.

Afbrydelse af spillet: Med henvis til Procedurer for Komitéen 6E og golfregel 5.7 suspenderer turneringskomiteen spillet ved at udsende følgende signal fra Klubhuset med et kompressorhorn:

Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Én lang hyletone fra sirenen.

Øvrige afbrydelser af spillet: 3 på hinanden følgende hyletoner (af hver ca. 2-3 sekunders varighed), som gentages.

Genoptagelse af spillet: 2 korte (af hver højst ½ sekunds varighed), som gentages.

Aflevering af scorekort: Scorekort afleveres hurtigst muligt efter runden i overensstemmelse med golfreglernes § 3.3 uden for turneringslederrummet i grå kasse markeret til scorekort eller efter anvisning fra turneringsledelsen. Der kan benyttes elektronisk scorekort i turneringer. Scorekort der ikke afleveres korrekt, vil ikke indgå i resultatopgørelsen og spilleren mister retten til eventuel præmie.

Handicapregulering: Handicapregulering finder sted i henhold til handicapreglerne.

Resultatudregning ved lige: Stableford – start fra hul 1: Bedste score på sidste 36-18-9-6-3-1 huller. Hvis stadig lige: lodtrækning. Start fra flere eller alle huller i en 18 hullers turnering: Laveste spillehandicap. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Præmieoverrækkelse: Præmieoverrækkelse finder sted hurtigst muligt efter turneringens afslutning med mindre andet er angivet i turneringsbetingelserne for turneringen. Præmiemodtagere skal være personligt til stede ved præmieoverrækkelsen for at modtage præmie. (mindst en spiller i parturneringer og mindst 2 i holdturneringer), medmindre andet er aftalt med turneringsledelsen inden turneringens start. Som udgangspunkt er der præmier for hver 8. tilmeldte.

Præmier: Klappepræmier kan vindes af alle deltagere der ikke er i præmierækken. Den samlede præmieværdi inkl. klappepræmier må ikke overstige kr. 6.500 for en amatørgolfspiller. Skulle der til en turnering være modtaget sponsorater/gaver, hvis værdi skønnes at kunne give problemer for en vinder, vil det blive annonceret særskilt i turneringsbetingelserne. I et sådant tilfælde vil der ske lodtrækning om disse sponsorater/gaver blandt samtlige tilstedeværende i klubhuset, dette i henhold til Amatørreglerne.

Afslutning: Når 1. Præmien er overrakt til vinderen er resultatet officielt og turneringen er afsluttet. Hvis der ikke umiddelbart sker en præmieoverrækkelse, er turneringen afsluttet med offentliggørelse af resultatet senest kl. 24 på spilledagen.

Foto: I forbindelse med klubbens turneringer kan der blive fotograferet. Alt fotomateriale tilhører klubben og kan derfor benyttes i enhver golfrelateret sammenhæng. Deltagerne bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed.

Ved turneringer hvor spilleren selv aftaler spilletidspunktet vil mailadresser og telefonnumre blive udsendt til deltagerne. Deltagerne accepterer dette ved tilmelding til turneringen

Turneringsudvalget

Marts 2023