Vedtægter

Vedtægter for veteranklubben MORGENFRUERNE

1.             Klubbens navn

Klubbens navn er MORGENFRUERNE, der er en gruppe af modne, kvindelige medlemmer af Værløse golfklub.    

Klubben har hjemsted i Værløse.

2.             Klubbens formål        

Klubbens formål er at styrke kammeratskab og fællesskab gennem afholdelse af golfmatcher på egen bane og udflugter til fremmede baner samt afholdelse af selskabelige arrangementer for klubbens medlemmer.

3.             Medlemskab               

Som medlemmer optages kvindelige medlemmer af Værløse Golfklub, som er fyldt 50 år eller er pensioneret.

4.             Indskud og kontingent

Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen, og som betales inden 01. april.

5.             Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år første mandag i oktober i forbindelse med sæsonafslutningsmatchen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Meddelelser herom ved opslag i damernes omklædningsrum med mindst 14 dages varsel.

6.             Generalforsamlingens dagsorden

Valg af dirigent.

  1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  2. Regnskab og budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Eventuelt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og bestyrelsen udsender disse til medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen sammen med regnskabet.”

7.             Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet.           

Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig ved formand, næstformand, sekretær og kasserer, og den er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

8.             Regnskabsår

Klubbens regnskabsår fra ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling.

9.             Klubbens opløsning

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for forslaget.  I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om afviklingen af klubbens formueforhold.

Stiftende generalforsamling mandag den 4. november 2002.

———————————————————————————————————————————

Vedtægtsændring § 4.

Betaling af kontingent – ændret fra senest 15. maj til senest 15. april.

Vedtaget på generalforsamling 3. oktober  2005.

Vedtægtsændring § 8.

Klubbens regnskabår – ændret fra kalenderår til ”fra ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling”.

Vedtaget på generalforsamling 2. oktober 2006.

Vedtægtsændring § 4.

Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen, og som betales inden 01. april.

Vedtægtsændring § 6.

Indkommende forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og bestyrelsen udsender disse til medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen sammen med regnskabet.

Vedtaget ved generalforsamling 03. oktober 2011.