Resumé af generalforsamlingen

Mandag aften, den 23. november afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling i Galaksen på Værløse Bymidte. Der var mødt 74 medlemmer med 5 fuldmagter, i alt var 79 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du læse her.

 • Søren Thorsen blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning ligger her på hjemmesiden.
  Vi hyldede årets ildsjæl: Sanne Bech. Og årets udvalg: Turneringsudvalget
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2019/20, som viser et overskud på 466 tkr. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også kort for fremtidsplanerne, og den del, der indgår i budgettet for 2020/21: Ekstraordinært investeringer på 800 tkr til nyt vandingsanlæg og en budgetramme på 1.200 tkr til sammenlægning/renoveringer/indendørs trænings faciliteter. Alt kan afholdelse indenfor klubbens egne likvide midler. Informerede desuden om medlemsudviklingen og indførelse af venteliste.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til uændrede kontingentsatser og budget for 2020/21. Budgettet blev godkendt inklusive ovennævnte investeringer.
 • Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.
 • Medlems forslag nr. 1 om at droppe muligheden for bookning af bag9, fordele/ulemper blev drøftet i forsamlingen. Ved afstemning blev det besluttet at bibeholde ordningen.
 • Medlemsforslag nr. 2 om at opsætte shelters på banen blev ligeledes drøftet, og generalforsamlingen stemte om shelters skulle etableres i dette regnskabsår uanset det ikke var lagt i budget, eller om bestyrelsen skulle fortsætte undersøgelserne og lægge det i kommende budgetår. Der var flertal for sidstnævnte.
 • Valg af formand: Kim var ikke på valg.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Liuming Qin, Michael Hauskou og Wagn Erik Nørgaard var på valg, ønskede og modtog genvalg.
 • Eventuelt: Drøftelser om afstandsmarkering på drivning range, vaskeplads, sponsorpleje fremover, Tee 33.

KC takkede forsamlingen for en god dialog og Søren Thorsen for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Mange tak til de frivillige hjælpere – Anne-Lise, Anni og Carsten.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig uændret:

Kim Christensen, formand

Søren Boye Nielsen, næstformand

Wagn Erik Nørgaard, kasserer

Liuming Qin, bestyrelsesmedlem

Michael Hauskou, bestyrelsesmedlem

Sekretariatet/Pia