Resumé af generalforsamlingen 21. nov

Mandag aften afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruse Skole i Farum. Der var mødt 54 medlemmer med 5 fuldmagter, i alt var 59 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du finde her.

 • Christian Kjeldbjerg blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsens årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning inkl. udvalgsberetninger ligger her på hjemmesiden.
 • Vi hyldede årets ildsjæl: Peter Storgaard. Og årets udvalg: Sport & Eliteudvalget. Og Kim takkede udvalgsformand for Regel & Dommerudvalget Karin Brandt, som stopper ved årsskiftet. Desuden en stor tak til Liuming Qin, som stopper som bestyrelsesmedlem.
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2021/22, som viser et overskud på 395 tkr. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også for medlemsudviklingen. I budgettet indgår 1.050 voksne medlemmer og 75 juniorer. Vi har 51 medlemmer på venteliste.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser og budget for 2022/23. Kontingentstigninger i størrelsesorden 50-150 kr. afhængig af medlemskategori. Du kan se de nye satser her. Investeringer i ombygning af udslagshus med Trackman indretning, flytning af starterhus, renovering af toiletter i café og maskinudskiftninger. Byggeriet er ikke igangsat endnu og forventes ikke at få driftsmæssig indflydelse på regnskabsåret 2022/23. Driftsbudgettet, der er påvirket af forventet kraftige stigninger i energiomkostninger, viser et underskud på 150 tkr. Budgettet blev godkendt inklusive ovennævnte investeringer.
 • Bestyrelsen havde ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.
 • Forslaget fra medlem Mikael Mortensen om at vende banen i nærmere defineret omfang blev debatteret og sendt til afstemning. For stemte 19, imod stemte 21. Forslaget blev således ikke godkendt.
 • Valg af formand: Formanden var ikke på valg
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Liuming Qin genopstillede ikke. Michael Hauskou og Wagn Erik Nørgaard var på valg og modtog genvalg. Joan Theil Hansen blev valgt til den ledige bestyrelsespost. Der var ikke andre kandidater.
 • Eventuelt: Spørgsmål til interval mellem teetider. Ønske om en handicap P-plads mere.

KC takkede forsamlingen for en god dialog og Christian Kjeldbjerg for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Tak til de frivillige hjælpere Anni og Carsten.

Sekretariatet/Pia

Læs mere: Resumé af generalforsamlingen 21. nov Læs mere: Resumé af generalforsamlingen 21. nov Læs mere: Resumé af generalforsamlingen 21. nov