Resumé af generalforsamlingen

Torsdag aften, den 25. november afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruse Skole i Farum. Der var mødt 51 medlemmer med 1 fuldmagt, i alt var 52 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du læse her.

 • Preben Sandberg Pettersson blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning ligger her på hjemmesiden. Kim omtalte kort byggeplanerne. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor projektet vil blive nøje præsenteret til godkendelse hos medlemmerne.
  Vi hyldede årets ildsjæl: Vinni Vendelev. Og årets udvalg: Juniorudvalget.
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2020/21, som viser et overskud på 321 tkr. Der er i dette regnskabsår hensat 600 tkr til byggeplanerne. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også for medlemsudviklingen og bestyrelsens målsætning om at sænke medlemsantallet til 1.000 voksne/100 juniorer på sigt, i kommende regnskabsår til 1.025/90 medlemmer, som er det, der indgår i budgettet for 2021/22. Vi har 54 medlemmer på venteliste.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser og budget for 2021/22. Kontingentstigninger i størrelsesorden 50-150 kr afhængig af medlemskategori. Du kan se de nye satser her. Sidste års godkendte investering i vandingsanlæg får først effekt i 2021/21 og dertil mindre investeringer og udskiftning af maskiner, som leases. Budgettet blev godkendt inklusive ovennævnte investeringer.
 • Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, så alle uanset om man har betalt indskud/ikke har betalt indskud har mulighed for at overgå til passivt medlemskab, blev godkendt.
 • Der var ingen forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
 • Valg af formand: Kim modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Boye Nielsen modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater.
 • Debat og eventuelt: Drøftelser om bag9 bookning (som lukkes fra næste sæson) og interval mellem teetider, som bibeholdes på 7/8 min med det nuværende medlemsantal og massiv efterspørgsel på teetider. Desuden debat om processen ifm. byggeplanerne.
 • KC takkede forsamlingen for en god dialog og Preben Sandberg Pettersson for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Mange tak til de frivillige hjælpere –Anni og Carsten.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Kim L. Christensen, Formand

Søren Boye Nielsen, Næstformand

Wagn Erik Nørgaard, Kasserer

Liuming Qin, Bestyrelsesmedlem

Michael Hauskou, Bestyrelsesmedlem

Sekretariatet/Pia