Referat fra generalforsamlingen

Mandag, den 18. november afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruses Skole i Farum.

Der var mødt 86 medlemmer med 14 fuldmagter, i alt var 100 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat finder du her.

 • Søren Thorsen blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning.
  To udvalgsformænd – Lene Sommer for Juniorudvalget og Eugene Spiro for Begynderudvalget – overdrog formandskabet til Erik Krzton respektive Sanne Bech. Formand Kim Christensen takkede Lene og Spiro for deres mangeårige engagement i udvalgene. Sonja Horsted fik også en påskønnelse for hendes indsats med det nye Turneringsudvalg i år.
  Vi hyldede årets ildsjæl: Erik Pedersen. Og årets udvalg: Regel- og Dommerudvalget.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde årsregnskabet 2018/19, som blev godkendt.
 • Formand Kim og Næstformand Søren Boye redegjorde kort for fremtidsplanerne, som blev gennemgået på dialog møderne, og bad generalforsamlingen om mandat til at kunne sætte projektet vedrørende indendørs træning og sammenlægning af sekretariat og proshop i gang efter nøje vurdering af de yderligere muligheder, der er kommet frem efter dialogmøderne. I budgettet for 2019/20 indgår en ekstraordinær omkostning til dette projekt på 482 tkr.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde forslag til kontingentsatser 2020 og budget for 2019/20 inklusive ovennævnte ekstraordinære omkostninger.
  Budgettet blev sendt til afstemning og godkendt af generalforsamlingen med 75 for, 22 imod og 3 blanke stemmer.
 • Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.
 • Valg af formand: Kim var på valg, modtog og fik genvalg.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Boye var på valg, og Ole ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen forslog genvalg af Søren og Wagn Erik Nørgaard som nyt medlem af bestyrelsen. Der var ingen andre kandidater.
 • Eventuelt: Et medlem havde bedt om generalforsamlingens stillingtagen til den midlertidige ordning med tilladelse af hund på banen. Dirigent Søren konstaterede, at der ved håndsoprækning var overvejende modstand mod beslutningen.

Mange tak til de frivillige hjælpere – Anne-Lise, Hanne, Svend og Carsten.

Sekretariatet/Pia