Nyt fra bestyrelsen

Kære VGK-medlemmer

På generalforsamlingen fik bestyrelsen mandat (og budget) til at afdække muligheden for at sammenlægge Proshop og Sekretariat for at skabe et fælles velkomstområde for medlemmer og gæster. Desuden kunne vi starte implementering af indendørs træning i form af golfsimulatorer.
 
Vi fik også opbakning til at igangsætte banearbejder, som fremgik af Idékataloget for baneudvikling, herunder drænings tiltag for at imødegå større nedbørsmængder. Endelig blev det også taget til efterretning, at vi skal i gang med en renovering af bunkers.

Siden generalforsamlingen har vi fra baneudvalg og chefgreenkeeper modtaget en redegørelse for, at vi er nødt til at fremskynde og udvide dræningen af banen, samt tilføre yderligere topdres.
 
Vi har af chefgreenkeeper fået udarbejdet en projektbeskrivelse for de næste tre år, der går under navnet ”Klimatilpasning af banen”, hvor de konkrete indsatsområder og økonomien er gennemgået.
 
Da banen er vores absolut vigtigste aktiv, har vi på baggrund af anbefalingerne besluttet følgende: 

  • Projekt Klimatilpasning af banen igangsættes. Det betyder, at der i foråret igangsættes drænings arbejder, der, når jordbundsforholdene tillader det (formentlig i marts/april), vil betyde, at et eksternt firma vil nedlægge dræn. Arbejdet forventes at vare 2-3 uger, og de huller, der arbejdes på, vil blive lukket, hvis banen er åben på det pågældende tidspunkt. Senere i år vil der blive tilført yderligere topdres. Disse indsatser vil trække omkring 850 tkr. i dette regnskabsår. Projektets tiltag i de følgende regnskabsår er mindre investeringer, der ikke er afledt af investeringen i år, hvorfor de vil indgå i budgetterne for de kommende år. Som eksempel på de kommende investeringer er opførsel af skure (lynhytter) på banen, hvor man kan søge ly ved kraftige regnskyl og tordenvejr. Desuden indgår yderligere topdres og opsætning af yderligere sprinkleranlæg.
  • Renovering af bunkers vil blive gennemført som planlagt, i det nuværende design.
  • Vi opsætter nu i februar en Trackman baseret simulator i lokalet foran sekretariatet. Investeringen er af mindre karakter og delvist brugerfinansieret. Herved får vi mulighed for at afprøve efterspørgslen, inden vi investerer yderligere i indendørs trænings faciliteter. Nærmere information om bestilling og anvendelse kommer fra sekretariatet.
  • De øvrige tiltag i idékataloget for banen (primært designændringer) sættes på hold indtil vi har vurderet effekten af klimatilpasningerne.
  • Afsøgningen af forskellige muligheder for sammenlægning af Proshop og Sekretariat fortsætter, men der vil i indeværende regnskabsår ikke blive gjort konkrete tiltag, der påvirker vores økonomi væsentligt. 

Omprioriteringerne, som beskrevet her, er stort set neutrale i forhold til det godkendte budget.
 
På bestyrelsens vegne
Kim Christensen, formand