Generalforsamling 2017 – et kort resumé

Torsdag den 23. november afholdte vi klubbens ordinære generalforsamling. Der var fremmødt 87 medlemmer med 19 fuldmagter, i alt 106 medlemmer repræsenteret. Dirigent Søren Thorsen ledede generalforsamlingen jvf. klubbens vedtægter.

Formand Kim Christensen gennemgik hovedpunkterne i bestyrelsens beretning, som du kan finde i sin fulde længde i hæftet Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2016/17.

Kim takkede alle frivillige, og vi hyldede Årets Ildsjæl og Årets udvalg.

Liuming informerede kort om jubilæumsplanerne.

Kasserer Ole Nielsen gennemgik årsregnskabet, som blev godkendt.

Ole gennemgik ligeledes bestyrelsens forslag til nye medlemskategorier og kontingentsatser, som er indarbejdet i budget 2017/18:

Medlemskategori  Aldersgruppe                              Ny/ (nuv.) kontingentsats
Juniorer i følge med et medlem                0 til og med 7 år   500 kr /(ny)
Juniorer 8 til og med 18 år

1.600 kr / (1.550 kr)

Ungseniorer med indskud 19 til og med 29 år  3.200 kr/(3.100 kr)
Ungseniorer uden indskud   19 til og med 29 år 4.200 kr/(4.100 kr)
Seniorer med indskud  fra 30 år 7.300 kr/ (uændret)
Seniorer uden indskud fra 30 år 8.400 kr/ (8.800 kr)
Hverdagsmedlemmer med indskud fra 30 år 5.700 kr/ (uændret)
Hverdagsmedlemmer uden indskud       fra 30 år  6.600 kr/(ny)
Familiemedlemsskab      *)/(ny)
Passive   800 kr/ (uændret)

*) Der fratrækkes 1.500 kr årligt i kontingent for den sidst indmeldte forældre på en familie bestående af to forældre og minimum et barn i alderen 8 til og med 18 år. Forslaget blev godkendt.

Ole Nielsen gennemgik derefter budget 2017/18 og herunder en forsøgsordning med et nyt greenfee medlemskab.

Budgettet for 2017/18 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §3.6 blev godkendt, hvorefter forslag til valg af formand fremover skal være afleveret skriftligt senest 1. november.

Jesper Clausager trak sit ændringsforslag tilbage.

Bestyrelsen sammensætning er nu:

  • Kim Christensen, genvalgt og valg til formand
  • Søren Boye Nielsen, genvalgt
  • Ole Nielsen, ikke på valg
  • Michael Hauskou, ikke på valg
  • Liuming Qin, ikke på valg

Christina Sund modtog ikke genvalg. Kim takkede Christina for 7 års dedikeret arbejde i bestyrelsen.

Det fulde referat af generalforsamlingen finder du her.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

  • Kim Christensen, formand
  • Søren Boye Nielsen, næstformand
  • Ole Nielsen, kasserer
  • Michael Hauskou, bestyrelsesmedlem
  • Liuming Qin, bestyrelsesmedlem

Sekretariatet/Pia