Arbejdet på banen

Lidt om klippehøjder og klippefrekvens:

Græs er levende, og det gror efter de forhold der er, hvor det gror. Det har regnet meget denne sommer, samtidig med at der er varmt. Det betyder, at græsset gror meget og hele tiden. Nogle områder på banen gror det mere end andre. Det er de steder, som ligger lavt, hvor vandet – og gødningen – løber ned. De steder, blandt andet den sidste del af hul 1, langs søen på hul 2, i den lave del af hul 3 og omkring søen på hul 7, gror græsset ekstremt meget, helt op til 4-5 cm i døgnet. De områder klipper vi en ekstra gang, hvis der er tid.

For at udbrede kendskabet til, hvordan vi faktisk klipper, er her den plan, som der klippes efter gennem sæsonen.

Areal Klipninger pr. uge Højde i mm
Greens 7 3,8
Teesteder 3 8
Forgreens 3 8
Fairways 3 15
First Cut 2 21
Semirough 2 38
Klippet rough 1 64

Planen har været fulgt igennem de sidste 9 sæsoner, med få ændringer i klippehøjden for greens, first cut, semirough og klippet rough. Desuden havde greens en ugentlig hviledag tidligere, men de sidste to år har vi klippet alle ugens dage.

Jeg håber, at dette har øget forståelsen for, hvor ofte og i hvilke højder der klippes på banen. Skulle I gå rundt med spørgsmål angående dette eller andet af det, vi laver på banen, er I altid velkomne til at stoppe mig og få flere svar.

Jesper Kristensen, Chefgreenkeeper

Roughplan

Baneudvalget har udarbejdet en plan for vedligeholdelse af den ”uklippede” rough efter aftale med Furesø kommune. Roughen vil fremadrettet blive høstet i flere tempi, noget af det 1 gang om året, noget 2 gange, samt visse arealer hvert andet, tredje eller hvert fjerde år.

Helt overordnet handler roughplanen dels om at skabe bedre vilkår for en mangfoldig flora og fauna på de klippede arealer, dels om at gøre det lettere at finde og spille en bold i roughen.

Planen er prioriteret ud fra, hvilke arealer, der er mest i spil, samt hvilke arealer, der er sværest at udtynde pga. jordbundsforhold. Det betyder, at arealer, som ligger langt fra spil, vil blive udtyndet sjældent, mens arealer, der ligger tæt på spil, vil blive høstet op til to gange årligt.

Tidspunkterne for høstning vil være juni og igen efter klubmesterskab, for de arealer, som høstes to gange årligt.

Arealer som kun høstes en gang årligt, vil blive høstet efter klub

Det kan tage mange år at udtynde rough, da tætheden i græsset afhænger af jorden, som græsset gror i. Er jorden meget humus – og næringsrig, vil processen tage mange år. På visse arealer på banen, kan der gå op til 10 – 15 år, men effekten vil ses tidligere. På den næringsfattige jord, hvor grusgraven lå førhen, vil processen være betydeligt kortere. Som næsten alt andet på en golfbane, har vejrlig også ved udtynding af rough, en meget stor betydning.

Baneudvalget

Dræning

Der har gennem de senere år vist sig et stort behov for dræning. Derfor er der udarbejdet en plan for, hvor der er størst behov for dræning og for, hvor der vil opnås størst effekt med færrest anvendte midler. Arbejdet udføres med en kædegraver, som skal gøre arbejdet med dræning hurtigere og mere effektivt for greenkeeperne, og der er afsat penge i banebudgettet til indkøb af drænmaterialer.

På dette oversigtskort ses det, hvor der bliver drænet. Planen er vejledende og det kan vise sig nødvendigt at dræne mere end planlagt. Den dækker det aktuelle behov ud fra nuværende forudsætninger.